jeudi 28 septembre 2017

Adieu rakhshandeh 1بدرخواست خانم رخشنده قزه باغی ـآ یین بدرود خصوصی و در کادر خانواده و چند دوست نزدیک در پر لاشز پاریس پنج شنبه 28 سپتامبر بر  گزار شد و با اینکه وصیت ایشان سوزاندن بود  اما در کنار شوهر و دختر   بحاک سپرده شدند این بانوی بزرگوار    از ماهها پیش چگونگی انجام مراسم بدرود خود را برنامه ریزی کرده بوذ دختر ایشان خانم نینو و سیاوش اوستاسخن گفتند

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire