lundi 16 avril 2018

ایران در مصر دانشکده پزشکی میسازدما آریایی هستیم تازی نمی پرستیم یعنی ما فرهنگ صحراگردی تحمیل شده بر سرزمین خود را نمی پذیریم  وگرنه با هیچ قوم و مردم و تباری دشمنی و کینه کور نداریم ما از فرهنگ و سرکوب 1400 ساله تازی گریزانیم و شخصیتهای آنها را که به ایرانی اهورایی حمله ور شدند را نمی پرستیم تازیان در شبه جزیره عربی بودند و بس و کشورهایی چون مصر تمدا هزاران ساله دارند که بدست تازیان ویران شد

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire